Systém manažmentu kvality

System menedżmentu jakości

Spółka ATTACK, s.r.o. projektuje i wytwarza kotły gazowe ścienne i stacjonarne, kotły do spalania biomasy (drewna, pellet drewnianych), kotłów zgazowujących i kotłów na paliwo stałe oraz zajmuje się pracami serwisowymi.

Najwyższy Zarząd firmy ATTACK, sp z o.o. przyjmuje politykę jakości z poczuciem pełnej odpowiedzialności za stwarzanie warunków przyjaznych dla ciągłego rozwoju firmy, w której deklaruje zasadnicze stanowisko co do jakości wszystkich procesów firmy. Zarząd firmy jest przekonany o poparciu polityki jakości przez całą kadrę pracowniczą firmy. Jakość, porządek, przejrzyste i funkcjonalne organizowanie czynności, sprawdzone i zadokumentowane postępowanie w wybranych procesach, które przebiegają w naszej firmie i odpowiedzialność za ich przebieg, zdolność sukcesywnej i solidnej komunikacji z partnerami - wszystko to jest rozwiązywane na szczeblu menedżmentu jakości.

Podstawowym zadaniem firmy ATTACK, sp.z o.o. jest zabezpieczenie jakości wszystkich produktów firmy w ten sposób, by w pełni zaspokoiły oczekiwania klientów. Jednocześnie muszą być spełnione również pozostałe warunki stawiane przed produkty firmy, w głównej mierze:
- całkowite zastosowanie zgodne z wytyczonym celem;
- zgodność z normami, specyfikacją, przepisami prawnymi i innymi przepisami w miejscu działania produktu;
- zdolność konkurencyjna na rynku, wczesna realizacja z kosztami, które umożliwiają zysk.

Rzetelną komunikacją, jak również dobrą jakością i niezawodnością produktów firmy chcemy zachować zaufanie w przypadku dotych czasowych klientów i wzbudzić zaufanie u nowych klientów. Dlatego należy zapobiegać powstawaniu ryzyk, związanych z nieodpowiednimi produktami lub czynnościami, prowadzącymi do straty dobrego imienia firmy u partnerów i klientów a w wyniku tego do straty pozycji na rynku. Prewencja powstawania niedostatków i wad, szybka realizacja efektywnych kroków zmierzających do poprawy jest podstawowym obowiązkiem wszystkich czołowych pracowników firmy. W tym celu stosujemy monitorowanie i kontrolę określonych procesów oraz analizę danych.

Najwyższy Zarząd firmy utożsamia się z wymaganiami norm STN EN ISO 9001:2001, tzn. z zasadami efektywnego wdrażania i ciągłej poprawy zarządzania wszystkimi procesami wpływającymi na jakość produktów firmy. Zarząd i pozostali pracownicy firmy uświadamiają sobie, że dobre imię firmy ATTACK, s.r.o. jest wynikiem ciągłych długotrwałych starań, które można szybko zaprzepaścić. Dlatego wszyscy pracownicy firmy powinni mieć ciągle w podświadomości zasadę, że jakość procesów w firmie, a więc i produktów jest bezpośrednio uzależniona od jakości działań wszystkich pracowników firmy. Wprowadzony system menedżmentu jakości, który jest utrzymywany i w dalszym ciągu ulepszany, zabezpiecza to, że wszystkie działania i postępowanie związane z osiągnięciem, utrzymaniem i podniesieniem jakości produkcji przez firmę ATTACK, s.r.o. są nieustannie wykonywane w sposób kwalifikowany i skuteczny.

W przyszłości zamierzamy:
- powiększyć kilkakrotnie prezentację przez internet;
- udostępnić w internecie zakładową bazę danych technicznych dla projektantów współpracujących, dla pracowników serwisu i montażu;
- w ramach wzmocnienia udziału przedsiębiorstwa ATTACK, s.r.o. na interesujących rynkach zagranicznych pozyskiwać silnych partnerów handlowych;
- powiększać wydajność produkcyjną z orientacją na większą seryjność produkcji;
- poprawić jakość infrastruktury.

Utrzymanie dotychczasowego i osiągnięcie planowanego stanu udowodnimy po ocenie celów, jakie były postawione w stosunku do jakości w nadchodzącym okresie. Jako dowód wykorzystamy spełnienie kryteriów wartości i czasu poszczególnych celów jakości. Różnice między stanem końcowym i teraźniejszym z wykorzystaniem posunięć w kierunku poprawy wskaźników będzie również treścią wytyczonych celów jakości.

Opisaną powyżej politykę jakości firma ATTACK, s.r.o. realizuje pośrednictwem wybudowanego systemu menedżmentu jakości, który spełnia wymagania normy STN EN ISO 9001:2001. System wymaga tego, by zarządzanie i realizacja jakości odbywała się na wszystkich szczeblach firmy od pierwszego kontaktu z klientem po sprzedaż gotowego produktu klientowi. Niniejszą strategię firmy ATTACK, s.r.o. wdrażają pracownicy na kierowniczych stanowiskach w jednostkach im podległych formą ćwiczeń z personelem podopiecznym, ale również poprzez stosowanie w praktyce codziennej.

Opisana polityka jakości jest praktykowana przez firmę w celu zaspokojenia wymagań i oczekiwań ze strony klientów.

Obowiązuje od 01.04.2009 roku

Rudolf Bakala
Dyrektor Generalny ATTACK, s.r.o.

Produkty
Obsługa klienta
Sklep
ŚWIAT ATTACK
Obsługa klienta
Sklep
ŚWIAT ATTACK
ŚWIAT ATTACK